Prestació econòmica individualitzada Covid-19

21 de febrer 2020

1. L'objecte del procediment:

Concessió de prestacions econòmiques per a afrontar la situació provocada pel COVID 19.

2. Documentació que cal aportar:


Emplenar la informació sol·licitada en el tràmit. Si l'ajuntament necessita documentació justificativa addicional se li requeriria per notificació administrativa. 

3. Normativa:

  • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
  • Decret 43/2020, del Consell, de 3 d'abril, d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa de subvencions a l'entitats locals titulars de serveis socials d'atenció primària, per a fer front a l'impacte de la Covid-19 (DOGV núm 8783 de 07.04.2020).

4. Resolució:

Termini: fins al 30 d'Octubre, a les 24:00 hores.

5. Silenci administratiu:

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

6. Forma de presentació:  

Es podrà presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital.

O bé de manera presencial, prèvia cita en Registre Centre Municipal de Serveis Socials, C/ Maestro Palau, 15- baix. Telèfons ( de 9 a 13,30 hores): 607 271 298 – 673 990 023- 673 966 185.

7. Requisits:

1.- Estar empadronat/a a Mislata i tindre la residència efectiva en el municipi com a mínim un any ininterromput i immediatament anterior a la sol·licitud. Haurà d'estar empadronat/a en el domicili en el qual resideix.

2.- Que no dispose d'ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d'emergència. La present ajuda serà incompatible amb qualsevol ajuda destinada a la mateixa fi i convocada per qualsevol altra Administració Pública o un altre Organisme, sempre que haja sigut resolta favorablement (Renda Valenciana d'Inclusió, …)

3.- Que el còmput mensual dels ingressos bruts de la unitat de convivència no supere els ingressos establits:

Unitat de convivència Total ingressos bruts mensuals Import ajuda mensual
1 persona Menys de 395,60 € / mes 200 €
2 persones Fins 415,38 € / mes 250 €
3 persones Fins 436,15 € / mes 300 €
4 persones o més Fins 457,96 € / mes 350 € (4 persones) que s'incrementarà en 50€ per cada membre de la unitat de convivència.

 

 4.-L'ajuda podrà sol·licitar-se mensualment. Per a la seua renovació serà necessària l'aportació documental de rebuts/factures que acredite el pagament de productes de necessitat bàsica.

Tornar