Ajudes per a naixement, acolliment o adopció (Xec bebé)

21 de febrer 2020

Les prestacions econòmiques dirigides a sufragar despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars constitueixen un dels elements fonamentals de la inclusió social, a més de respondre a un dret subjectiu de la ciutadania. Amb aquest objecte, l'Ajuntament de Mislata ve incloent en els seus pressupostos anuals una aplicació pressupostària destinada a tal fi.

A fi d'organitzar de la manera més àgil possible de tota la tramitació administrativa d'aquestes ajudes, sembla convenient establir una convocatòria anual, en la qual les persones en les quals concórreguen els requisits establits en aquestes bases podran presentar les seues corresponents sol·licituds en règim de concurrència competitiva.

1. L'objecte del procediment:

Concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials: ajudes per a naixement, acolliment o adopció. XEC BEBÉ

2. Documentació que cal aportar:

 • Declaració responsable i autorització (es realitzarà online o en la OAC)
 • Manteniment de tercers (dades bancàries on es realitzarà l'ingrés)
 • Llibre de família
 • Resolució de concessió d'acolliment del/la menor
 • Justificants d'ingressos (veure bases)

3. Normativa

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS
 • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
 • BEP Ajuntament de Mislata
 • Bases específiques de la convocatòria.

4. Resolució:

Termini per a resoldre: El termini de presentació de la sol·licitud i del treball serà des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 30 de novembre de 2020, a les 24:00 hores.

5. Silenci administratiu:

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

6. Forma de presentació:

 

Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran mitjançant CITA PRÈVIA tlf. 963 13 72 60:

 • Centre Municipal de Serveis Socials, en horari de 9 h a 13´30 h. i de dilluns a divendres (C/ Maestro Palau, 15).
 • Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, de dilluns a divendres de 8h a 14h (Pl. Constitució, 8)

També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.  

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/, a través del tràmit sol·licitud de participació.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  16-06-2020
  Fins a  30-11-2020
Tornar