Ajudes per a naixement, acolliment o adopció (Xec bebé)

21 de febrer 2020

Les prestacions econòmiques dirigides a sufragar despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars constitueixen un dels elements fonamentals de la inclusió social, a més de respondre a un dret subjectiu de la ciutadania. Amb aquest objecte, l'Ajuntament de Mislata ve incloent en els seus pressupostos anuals una aplicació pressupostària destinada a tal fi.

A fi d'organitzar de la manera més àgil possible de tota la tramitació administrativa d'aquestes ajudes, sembla convenient establir una convocatòria anual, en la qual les persones en les quals concórreguen els requisits establits en aquestes bases podran presentar les seues corresponents sol·licituds en règim de concurrència competitiva.

1. L'objecte del procediment:

Concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials: ajudes per a naixement, acolliment o adopció. XEC BEBÉ

2. Documentació que cal aportar:

  • Declaració responsable i autorització (es realitzarà online o en la OAC)
  • Manteniment de tercers (dades bancàries on es realitzarà l'ingrés)
  • Llibre de família
  • Resolució de concessió d'acolliment del/la menor
  • Justificants d'ingressos (veure bases)

3. Normativa

  • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
  • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS
  • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
  • BEP Ajuntament de Mislata
  • Bases específiques de la convocatòria.

4. Resolució:

Termini per a resoldre: El termini de presentació de la sol·licitud i del treball serà des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 30 de novembre de 2020, a les 24:00 hores.

5. Silenci administratiu:

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

6. Forma de presentació:

Es podrà presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital, o bé de manera presencial presentant la documentació la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. i signant a l'ajuntament amb posterioritat en un termini inferior a 5 dies hàbils.

(Horari ordinari: 8 a 14 hores, dies hàbils de dilluns a divendres. Els dies hàbils 18 de març i 24 i 31 de desembre, 9 a 13 hores (excepte dissabtes, diumenges o festius).

Horari d'estiu: des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, els dos inclosos, l'horari serà de 8 a 13.30 hores, dies hàbils de dilluns a divendres

Tornar