Ajudes per a naixement, acollida o adopció

1. L'objecte del procediment

Concessió d'Ajudes per a naixement, acolliment o adopció 2021.  

2. Documentació que cal aportar

 • Estrangers/as: NIE, Permís de Residència i/o treball, Passaport, cèdula d'inscripció, asil, etc. de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Llibre de Família o certificats de matrimoni i/o naixement fills/as, o alta en el registre de parelles de fet.
 • Targetes Sanitàries de la persona sol·licitant i de tots els membres amb els quals convisca (SIP).
 • Justificants d'ingressos de tots els membres de la família majors de 16 anys, amb els quals convisca segons la seua situació:
  • Si treballen per compte d'altri: contracte de treball i l'última nòmina.
  • Si treballen per compte propi (autònoms): Model 130 (Trimestral).
  • Si estudien i són majors de 16 anys: justificant d'estar cursant estudis.
 • Justificant de sol·licitud de l'Ingrés Mínim Vital, a través de:
  • Web seguretat social: sede.seg-social.gob.es-seu-ciutadans-família
  • Oficina INSS de la seua zona: C/ Pelayo, 47 de València.
 • Justificant de sol·licitud d'haver sol·licitat Pla Social d'Ocupació de Mislata.
 • Contracte d'arrendament de l'habitatge/habitació i documentació sobre aquest tema.
 • Sentència de separació/divorcie i del conveni regulador. Si està en tràmits, justificant d'aquest.
 • Justificant de la manutenció d'enguany i, en el seu cas, la denúncia de no passar-li manutenció.
 • Justificant de la pensió compensatòria, en el seu cas.
 • Document on conste el número de compte bancària la persona titular del qual siga la persona sol·licitant, la qual haurà de disposar de DNI/NIE (Cartilla del Banc, etc.).
 • Justificants del pagament de la prestació percebuda amb anterioritat (factures, rebuts...).
 • Qualsevol altre document que acredite les seues actuals circumstàncies (identificatives, laborals, …).
 • Autorització consulta interactiva de documentació dels membres que formen part de la unitat familiar o de convivència majors de 16 anys, degudament emplenada i signada. (Model SOC.107). En cas de no presentar la sol·licitud la persona sol·licitant, el/la representant haurà d'aportar l'autorització corresponent signada per ambdues, adjuntant la còpia del DNI/NIE de la persona que autoritza i el DNI/NIE/Passaport original de la persona autoritzada. (Model SOC.108)

S'haurà d'aportar igualment la següent documentació EN CAS DE NO AUTORITZAR la seua consulta per part d'aquest ajuntament:

 • DNI de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Certificat positiu o negatiu de pensions de l'any actual (CAISS: C/ Pelayo núm. 47 de València). (Cita prèvia: 901106570// www.seg-social.es).
 • Certificat de la vida laboral de la TGSS. (C/ Verge del Cap núm. 22 de València. Sol·licitar a través d'Internet: www.seg-social.es o per Telèfon 901 50 20 50 ).
 • Si es troben en situació de desocupació: (Oficines de l'Av. del Cid núm. 138, de València).
 • Certificat del LABORA on conste la seua situació laboral: labora.gva.es/es
 • Certificat del SEPE on esmente si percep prestació i/o subsidi, quantia mensual i període reconegut (Telèfon 96 308 55 98 i 901 11 99 99): www.sepe.es
 • Totes les fulles de l'última Declaració de la Renda o certificat negatiu de la persona sol·licitant i de les persones majors de 16 anys amb les quals conviu. Cita prèvia: Tlf. 901 200 351 i 912 901 340 / www.agenciatributaria.es

3. Normativa

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS
 • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
 • BEP Ajuntament de Mislata
 • Bases específiques de la convocatòria.

4. Resolució

Quatre mesos des de la finalització de la convocatòria.

5. Silenci administratiu

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

6. Forma de presentació  

PRESENCIALMENT

Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran PRÈVIA CITA:

 • Centre Municipal de Serveis Socials, en horari de 9 h a 13´30 h. i de dilluns a divendres (C/ Maestro Palau, 15).
 • Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, de dilluns a divendres de 8h a 14h (Pl. Constitució, 8)

També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.  

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/, a través del tràmit sol·licitud de participació. 

7. Requisits

 1. Els/as progenitors/as, adoptants / acollidors/as han d'estar empadronats/as i tindre la residència efectiva en el municipi, com a mínim 1 any ininterromput, i immediatament anterior a la sol·licitud. Hauran d'estar empadronats/as en el domicili que resideixen, (almenys un/a d'ells/as).
 2. Estar el/la xiquet/a empadronat/a a data 1 de gener de 2021. Es considera com a data d'empadronament la data de naixement. El/la xiquet/a haurà de seguir empadronat/a durant l'any present.
 3. Que els ingressos bruts anuals totals de la unitat familiar no supere el límit d'ingressos establit: 39.543€.
 4. Es descomptarà dels ingressos, l'import de la quantia que la persona sol·licitant passe per a la manutenció alimentària del seu/s fills/as i/o, de la pensió compensatòria.
 5. Les famílies que es trobaren en la situació descrita en l'objecte de la convocatòria, però el naixement, acolliment o adopció haguera succeït a partir del mes de desembre de 2021 i aquelles que no sol·licitaren l'ajuda abans del tancament de la convocatòria per no tindre inscrit al menor en el Registre Civil podran acollir-se a la convocatòria de 2022. També, podran sol·licitar en aquesta convocatòria les famílies que es trobaren en la situació descrita en l'objecte, però el fet haguera succeït el mes d'octubre de 2020.

8. Terminis

Des del dia hàbil següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria i fins al 31 d'octubre de 2021.

9. Import de l'ajuda

L'import de l'ajuda, de caràcter únic, serà de:

 • 250€ per a les famílies amb ingressos inferiors a 5 vegades el IPREM i superiors a 1 vegada el IPREM (39.543€).
 • 350€ per a les famílies amb ingressos inferiors a 1 vegada el IPREM (7.908,60€).

  Des de  25-03-2021
  Fins a  31-10-2021
Tornar