Tràmit genèric de justificació de subvencions i convenis a associacions i fundacions

1. L'objecte del procediment:

Procediment general per a la tramitació de la justificació de subvencions. 

2. Documentació que cal aportar:

  • Memòria econòmica
  • Memoria d'activitats
  • Altra documentació del procediment

3. Resolució:

A. PER A LA CONCESSIÓ.

Article 25.4 de la LGS termini màxim per a resoldre i notificar la resoulció: 6 mesos. 

"4. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos, llevat que una norma amb rang de llei establisca un termini major o així vinga previst en la normativa de la Unió Europea. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria, llevat que la mateixa pospose els seus efectes a una data posterior

B. PER APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU

Article 42.4 de la LGS termini màxim per justificar

"4. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament serà de 12 mesos des de la data de l'acord d'iniciació"

4. Normativa:

  • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
  • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LLGS
  • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
  • BEP Ajuntament de Mislata
  • Bases específiques de cada convocatòria.
  • Convenis Singulars de Formalització (Subvencions Nominatives)

5. Forma de presentació:

Online

Es podrà presentar al tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital, o bé presentant la documentació i firmant a l'ajuntament amb posterioritat en un termini inferior a 5 dies hàbils. 

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  01-01-2021
  Fins a  31-01-2021
Documentació associada
Tornar