Pla social d'ocupació

1. Objecte del procediment

Millorar l'ocupabilitat i la inclusió social de persones en risc d'exclusió social.

Inserir o reinserir en el mercat laboral a persones de col·lectius vulnerables.

2. Documentació a aportar

2.1. Documentació laboral

 • Certificat de situació laboral expedit per LABORA, de data corresponent al termini de presentació de sol·licituds.
 • Només si ha sigut contractat i donat d'alta en la Seguretat Social, per període equivalent a 15 dies de jornada a l'any, del 01/09/2018 al 31/08/2019 o des del 01/09/2019 fins a l'actualitat:
  • Informe de vida laboral de la Seguretat Social.
  • Certificat de períodes d'inscripció del LABORA

2.2. Acreditació de la situació soci-familiar

3. Normativa

 • Bases específiques de la convocatòria.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4. Resolució

Els llistats provisionals i definitius, d'admesos i exclosos així com les baremacions provisionals i definitives, es publicaran en la pàgina web de l'ajuntament (https://www.mislata.es/).

La resolució de concessió esgotarà la via administrativa. Contra ella es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seua notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Si transcorregueren els terminis preceptius sense que s'haja dictat resolució expressa, els efectes de la sol·licitud seran desestimatoris.

5. Termini i forma de presentació

 • Termini de presentació: 10dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP)
 • Les sol·licituds d'ajudes es presentaran per via telemàtica, amb caràcter preferent, mitjançant la signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente.
 • En el cas que la presentació de la sol·licitud i documents, fora de manera presencial, haurà de ser amb cita previa telefonant al 96.399.02.50, en el Registre de les oficines de l'ADL d'aquest Ajuntament, situades en C/ Antonio Aparisi núm. 4-6 de Mislata, així com en la OAC de l'Ajuntament de Mislata, Plaza Constitución núm 8, a través de  cita prèvia.

6. Requisits

 • Estar empadronat a Mislata, abans del 01/09/2018.
 • Tindre compliments 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tindre la nacionalitat espanyola o document vàlid per a treballar a Espanya. 
 • Estar desocupat i inscrit en l'oficina LABORA.  
 • Posseir la capacitat funcional i intel·lectual per a l'acompliment de les tasques. 
 • No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a exercir com a personal laboral. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
El tràmit no es troba en vigor

  Des de  14-08-2020
  Fins a  27-08-2020
Tornar