Pla social d'ocupació

1. Objecte del procediment:

L'objecte de la present convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és millorar l'ocupabilitat i la inclusió social de persones en risc d'exclusió social i inserir o reinserir en el mercat laboral a persones de col·lectius vulnerables.

2. Requisits

 • a) Estar empadronat a Mislata, abans del 01/06/2019
 • b) Tindre compliments 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • c) Tindre la nacionalitat espanyola o document vàlid per a treballar a Espanya. 
 • d) Estar desocupat i inscrit en l'oficina LABORA. 
 • e) Posseir la capacitat funcional i intel·lectual per a l'acompliment de les tasques. 
 • f) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a exercir com a personal laboral. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

3. Documentació que cal aportar:

Documentació obligatòria:

 • ANNEX 1. Autorització per a recaptar dades tributàries i laborals del sol·licitant i membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
 • Lliure/s de família on consten tots els integrants de la unitat familiar o certificat del registre civil.
 • Certificat de registre de parelles de fet registrades a la Comunitat Valenciana.
 • Si escau, resolució judicial o acreditació de l'òrgan competent sobre víctima de violència de gènere/domèstica.
 • En cas de separació o divorci amb custòdia compartida: fotocòpia de sentència, conveni regulador o mesures provisionals.

Només si s'oposa a la consulta de dades, haurà de presentar la següent documentació, a més de la indicada anteriorment:

Documentació laboral:

 • Certificat actual de situació laboral del sol·licitant (LABORA)
 • Informe de vida laboral del sol·licitant i de cadascun dels membres unitat familiar majors de 16 anys (Seguretat Social)
 • Sol·licitant: només si ha sigut contractat i donat d'alta en la Seguretat Social, per període equivalent a 15 dies de jornada a l'any, del 01/06/2019 al 31/05/2020 o des del 01/06/2020 fins a l'actualitat: Certificat de períodes d'inscripció del LABORA.

Acreditació de la situació soci-familiar:

 • ANNEX 1. Si s'oposa a la consulta i accés a dades personals, haurà d'emplenar les dades del sol·licitant i membres de la unitat familiar, signant i assenyalant cadascun la casella “M'opose”, a més d'aportar els documents al costat d'aquesta sol·licitud i justificar motivadament la seua oposició.
 • Declaració de la renda any 2019 o certificat tributari 2019 de la AEAT
 • Certificat negatiu de la AEAT, si no ha presentat declaració de la Renda 2019, tant del sol·licitant com de cadascun dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
 • Famílies monoparentals: carnet individual o títol vigent d'aquesta circumstància, expedit per l'òrgan competent de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
 • Família nombrosa: carnet individual o títol de família nombrosa en vigor, expedit per la corresponent Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
 • Certificat de discapacitat igual o superior al 33%, de la persona sol·licitant i/o membres de la unitat familiar, amb diversitat funcional/ dependència.

4. Forma i termini de presentació: 

Les sol·licituds d'ajudes es presentaran per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata,https://www.mislata.es/administracio/oficinavirtual, en el tràmit habilitat a aquest efecte.  En el cas que la presentació de la sol·licitud i documents, fora de manera presencial, haurà de ser amb cita prèvia, en el Registre de les oficines de l'ADL d'aquest Ajuntament, situades en C/ Antonio Aparisi núm. 4-6 de Mislata. El termini de presentació de sol·licituds serà del 07/06/2021 al 20/06/2021, tots dos inclusivament. La presentació de la sol·licitud fora del termini establit o la no utilització del procediment normalitzat d'ús obligatori, seran causes de no admissió.

5. Normativa:

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS
 • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
 • BEP Ajuntament de Mislata.
 • Bases específiques de la convocatòria.

6. Resolució:

Els llistats de les baremacions provisionals i definitives, així com de persones excloses per no complir tots els requisits exigits, es publicaran en la pàgina web de l'ajuntament www.mislata.es.

La resolució de concessió esgotarà la via administrativa. Contra ella es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seua notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

7. Silenci administratiu:

Si transcorregueren els terminis preceptius sense que s'haja dictat resolució expressa, els efectes de la sol·licitud seran desestimatoris (article 25.5 de la LGS).

 

  Des de  07-06-2021
  Fins a  20-06-2021
Tornar