Declaració responsable segona ocupació de vivenda i posteriors

03 d'abril 2017

Declaració responsable per a la segona i posteriors ocupacions de vivendes:

Des del moment de la presentació en el registre de l’Ajuntament està autoritzada l’ocupació de la vivenda, podent-se contractar els subministraments amb el resguard del registre d’entrada. Si fa falta l’emissió de l’autorització municipal per a Aigües de València, S.A. haurà de fer-ho constar marcant la casella corresponent.

Tornar