Protecció de dades

La visita als portals institucionals de l'Ajuntament de Mislata s'efectua en forma anònima.

Solament per a poder accedir a algun dels serveis de la web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris i les usuàries hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Estes dades s'incorporaran a les corresponents activitats de tractament de l'Ajuntament de Mislata i seran tractats amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establida pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal i altres disposicions d'aplicació.

La legitimació del tractament pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d'una obligació legal i/o el compliment d'una missió realitzada en interés públic i/o la protecció d'interessos vitals i/o l'execució d'un contracte.

El termini de conservació de les dades dependrà de l'especificat per a cada tractament de dades personals.

Les dades recaptades únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de la persona interessada o d'acord amb el que es preveu en la citada legislació.

Les persones de les quals les dades personals siguen tractats per l'Ajuntament de Mislata podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com a oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, en la forma prevista en la legislació vigent sobre la matèria, davant l'òrgan responsable del fitxer. La sol·licitud es dirigirà a l'Ajuntament de Mislata, plaça Constitució núm.8, 46920 - Mislata.

Així mateix els usuaris i usuàries també tenen dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.