Mapa web

Inici
Ajuntament
L’alcaldeL’alcalde
PlePle
Equip de governEquip de govern
Servicis
Àrees municipalsÀrees municipals
Edificis i dependències municipalsEdificis i dependències municipals
TràmitsTràmits
Transparència
Transparència
Organització política de l'AjuntamentOrganització política de l'Ajuntament
PlePlePle
Competències i organització del PleCompetències i organització del PleCompetències i organització del PleCompetències i organització del Ple
Membres del PleMembres del PleMembres del PleMembres del Ple
ContacteContacteContacteContacteContacte
Grups polítics municipalsGrups polítics municipalsGrups polítics municipalsGrups polítics municipals
Junta de portaveusJunta de portaveusJunta de portaveusJunta de portaveus
Comissions informativesComissions informativesComissions informativesComissions informatives
Ordres del diaOrdres del diaOrdres del diaOrdres del dia
ActesActesActesActes
MocionsMocionsMocionsMocions
AlcaldeAlcaldeAlcalde
SaludaSaludaSaludaSaluda
Junta de governJunta de governJunta de govern
Composició i competènciesComposició i competènciesComposició i competènciesComposició i competències
Tinents d'alcaldeTinents d'alcaldeTinents d'alcaldeTinents d'alcalde
Extractes de les actesExtractes de les actesExtractes de les actesExtractes de les actes
Equip de governEquip de governEquip de govern
Àrees de governÀrees de governÀrees de governÀrees de govern
ContacteContacteContacteContacteContacte
DelegacionsDelegacionsDelegacionsDelegacions
RetribucionsRetribucionsRetribucions
Retribucions dels membres de la CorporacióRetribucions dels membres de la CorporacióRetribucions dels membres de la CorporacióRetribucions dels membres de la Corporació
Declaracions de béns i drets dels membres de la CorporacióDeclaracions de béns i drets dels membres de la CorporacióDeclaracions de béns i drets dels membres de la CorporacióDeclaracions de béns i drets dels membres de la Corporació
Retribucions del personal eventualRetribucions del personal eventualRetribucions del personal eventualRetribucions del personal eventual
Organització administrativa de l'AjuntamentOrganització administrativa de l'Ajuntament
Estructura organitzativaEstructura organitzativaEstructura organitzativa
Organigrama de l'AjuntamentOrganigrama de l'AjuntamentOrganigrama de l'AjuntamentOrganigrama de l'Ajuntament
Cartes de servicisCartes de servicisCartes de servicisCartes de servicis
PersonalPersonalPersonal
Plantilla i Relació de Llocs de Treball Plantilla i Relació de Llocs de Treball Plantilla i Relació de Llocs de Treball Plantilla i Relació de Llocs de Treball
Retribucions i normes de les condicions de treballRetribucions i normes de les condicions de treballRetribucions i normes de les condicions de treballRetribucions i normes de les condicions de treball
Processos selectiusProcessos selectiusProcessos selectius
Bases de selecció de personalBases de selecció de personalBases de selecció de personalBases de selecció de personal
Oferta pública d’ocupacióOferta pública d’ocupacióOferta pública d’ocupacióOferta pública d’ocupació
Servicis i dependències municipalsServicis i dependències municipals
Registre central i registres auxiliarsRegistre central i registres auxiliarsRegistre central i registres auxiliars
TràmitsTràmitsTràmits
Indústria. Activitats i llicències.Indústria. Activitats i llicències.Indústria. Activitats i llicències.Indústria. Activitats i llicències.
IntervencióIntervencióIntervencióIntervenció
Gestió tributàriaGestió tributàriaGestió tributàriaGestió tributària
La FàbricaLa FàbricaLa FàbricaLa Fàbrica
MercatsMercatsMercatsMercats
Obres i servicisObres i servicisObres i servicisObres i servicis
Oficina d'atenció a la ciutadaniaOficina d'atenció a la ciutadaniaOficina d'atenció a la ciutadaniaOficina d'atenció a la ciutadania
OpenSat. Tramitació electrònica de facturesOpenSat. Tramitació electrònica de facturesOpenSat. Tramitació electrònica de facturesOpenSat. Tramitació electrònica de factures
Pagament de tributs onlinePagament de tributs onlinePagament de tributs onlinePagament de tributs online
PatrimoniPatrimoniPatrimoniPatrimoni
PoliciaPoliciaPoliciaPolicia
Recursos HumansRecursos HumansRecursos HumansRecursos Humans
SanitatSanitatSanitatSanitat
SecretariaSecretariaSecretariaSecretaria
Sol·licitud d'assessorament jurídic en matèria de desnonamentsSol·licitud d'assessorament jurídic en matèria de desnonamentsSol·licitud d'assessorament jurídic en matèria de desnonamentsSol·licitud d'assessorament jurídic en matèria de desnonaments
TresoreriaTresoreriaTresoreriaTresoreria
UrbanismeUrbanismeUrbanismeUrbanisme
VehiclesVehiclesVehiclesVehicles
Agència de desenvolupament localAgència de desenvolupament localAgència de desenvolupament localAgència de desenvolupament local
Edificis i dependències municipalsEdificis i dependències municipalsEdificis i dependències municipals
Directori telefònicDirectori telefònicDirectori telefònic
Informació jurídica i patrimonialInformació jurídica i patrimonial
Normativa municipalNormativa municipalNormativa municipal
Reglament orgànic municipalReglament orgànic municipalReglament orgànic municipalReglament orgànic municipal
Ordenances de SecretariaOrdenances de SecretariaOrdenances de SecretariaOrdenances de Secretaria
Ordenances FiscalsOrdenances FiscalsOrdenances FiscalsOrdenances Fiscals
Ordenances de TresoreriaOrdenances de TresoreriaOrdenances de TresoreriaOrdenances de Tresoreria
Plans MunicipalsPlans MunicipalsPlans MunicipalsPlans Municipals
BansBansBansBans
Documents sotmesos a informació públicaDocuments sotmesos a informació públicaDocuments sotmesos a informació pública
Documents sotmesos a informació públicaDocuments sotmesos a informació públicaDocuments sotmesos a informació públicaDocuments sotmesos a informació pública
Patrimoni municipalPatrimoni municipalPatrimoni municipal
Relació de béns immobles Relació de béns immobles Relació de béns immobles Relació de béns immobles
Relació de béns artísticsRelació de béns artísticsRelació de béns artísticsRelació de béns artístics
Relació de vehiclesRelació de vehiclesRelació de vehiclesRelació de vehicles
Immobles ocupats per l'Ajuntament en règim d'arrendamentImmobles ocupats per l'Ajuntament en règim d'arrendamentImmobles ocupats per l'Ajuntament en règim d'arrendamentImmobles ocupats per l'Ajuntament en règim d'arrendament
Perfil del contractantPerfil del contractant
Plataforma de contractació de l'EstatPlataforma de contractació de l'EstatPlataforma de contractació de l'Estat
Anuncis de LicitacióAnuncis de LicitacióAnuncis de LicitacióAnuncis de Licitació
Anuncis d'AdjudicacióAnuncis d'AdjudicacióAnuncis d'AdjudicacióAnuncis d'Adjudicació
FormalitzacióFormalitzacióFormalitzacióFormalització
SuspensióSuspensióSuspensióSuspensió
Anul·lacióAnul·lacióAnul·lacióAnul·lació
RenúnciaRenúnciaRenúnciaRenúncia
DesertDesertDesertDesert
Plataforma de contractació de l'EstatPlataforma de contractació de l'EstatPlataforma de contractació de l'EstatPlataforma de contractació de l'Estat
Relació de licitacions formalitzades anualmentRelació de licitacions formalitzades anualmentRelació de licitacions formalitzades anualment
2016201620162016
Relació de contractes menorsRelació de contractes menorsRelació de contractes menors
2016201620162016
Convenis i subvencionsConvenis i subvencions
ConvenisConvenisConvenis
2016201620162016
2015201520152015
SubvencionsSubvencionsSubvencions
Convocatòries de subvencionsConvocatòries de subvencionsConvocatòries de subvencionsConvocatòries de subvencions
Subvencions concedides en 2017Subvencions concedides en 2017Subvencions concedides en 2017Subvencions concedides en 2017
Subvencions concedides en 2016Subvencions concedides en 2016Subvencions concedides en 2016Subvencions concedides en 2016
Subvencions concedides en 2015Subvencions concedides en 2015Subvencions concedides en 2015Subvencions concedides en 2015
Normativa i regulacióNormativa i regulacióNormativa i regulacióNormativa i regulació
Comandes de gestióComandes de gestióComandes de gestió
Informació econòmica i financeraInformació econòmica i financera
Informació pressupostàriaInformació pressupostàriaInformació pressupostària
Pressupost municipalPressupost municipalPressupost municipalPressupost municipal
Estats d'execució del pressupostEstats d'execució del pressupostEstats d'execució del pressupostEstats d'execució del pressupost
Modificacions de crèditModificacions de crèditModificacions de crèditModificacions de crèdit
Informació financeraInformació financeraInformació financera
Plans i Programes PlurianualsPlans i Programes PlurianualsPlans i Programes PlurianualsPlans i Programes Plurianuals
Deute públicDeute públicDeute públicDeute públic
Període mitjà de pagament a proveïdorsPeríode mitjà de pagament a proveïdorsPeríode mitjà de pagament a proveïdorsPeríode mitjà de pagament a proveïdors
Comptes anuals i informes de fiscalitzacióComptes anuals i informes de fiscalitzacióComptes anuals i informes de fiscalització
Compte generalCompte generalCompte generalCompte general
Auditories externesAuditories externesAuditories externesAuditories externes
Informes de la Sindicatura de ComptesInformes de la Sindicatura de ComptesInformes de la Sindicatura de ComptesInformes de la Sindicatura de Comptes
Informació urbanística i mediambientalInformació urbanística i mediambiental
Planejaments urbanísticsPlanejaments urbanísticsPlanejaments urbanístics
Pla General d'Ordenació UrbanaPla General d'Ordenació UrbanaPla General d'Ordenació UrbanaPla General d'Ordenació Urbana
Plans urbanístics en tràmitPlans urbanístics en tràmitPlans urbanístics en tràmitPlans urbanístics en tràmit
Plànol de classificació del sòlPlànol de classificació del sòlPlànol de classificació del sòlPlànol de classificació del sòl
Informació mediambientalInformació mediambientalInformació mediambiental
Normativa acústicaNormativa acústicaNormativa acústicaNormativa acústica
Normativa i mapa d'arbresNormativa i mapa d'arbresNormativa i mapa d'arbresNormativa i mapa d'arbres
Enquestes i estudis d'opinióEnquestes i estudis d'opinió
Sondejos d'opinióSondejos d'opinióSondejos d'opinió
Sondeig d'Opinió CiutadanaSondeig d'Opinió CiutadanaSondeig d'Opinió CiutadanaSondeig d'Opinió Ciutadana
Correu ciutadàCorreu ciutadà
Consulta registradaConsulta registradaConsulta registrada
Bústia JoveBústia Jove
Consulta registradaConsulta registradaConsulta registrada
Cafès amb BielsaCafès amb Bielsa
Consulta registradaConsulta registradaConsulta registrada
Informa't
NotíciesNotícies
Històric de notíciesHistòric de notíciesHistòric de notícies
AgendaAgenda
Històric d'agendaHistòric d'agendaHistòric d'agenda
Tauler d'anuncisTauler d'anuncis
VídeosVídeos
ActualitatActualitatActualitat
CulturaCulturaCultura
SocietatSocietatSocietat
FestesFestesFestes
EsportsEsportsEsports
JóvensJóvensJóvens
MajorsMajorsMajors
InfànciaInfànciaInfància
HistòriaHistòriaHistòria
Fa 20 anysFa 20 anysFa 20 anys
Mislata Art al Carrer 2016Mislata Art al Carrer 2016Mislata Art al Carrer 2016
Galeria d’imatgesGaleria d’imatges
MM.CC.MM.CC.
Mislata TVMislata TVMislata TV
Mislata ràdioMislata ràdioMislata ràdio
Ciutat de MislataCiutat de MislataCiutat de Mislata
Mislata InfoMislata InfoMislata Info
Xarxes socialsXarxes socialsXarxes socials
Info OratgeInfo Oratge
Telèfons d'interésTelèfons d'interés
Associacions
RegistreRegistre
Iniciar sessióIniciar sessió
Contactar
Mapa web
Canals RSS
Oratge
Avís legal
Protecció de dades