Ban IBI 2019

Període de recaptació voluntària: del 27 de maig al 29 de juliol de 2019
Ban
Del 27/05/2019 al 29/07/2019

 El període de recaptació voluntària dels tributs següents comença el 27 de maig i acaba el 29 de juliol de 2019:

-Impost sobre Bens Inmobles (IBI).

El pagament dels mencionats rebuts es podrà realitzar en les oficines de les entitats de crèdit que se citen a continuació: 

· Banc Bilbao Biscaia Argentaria (BBVA)
· Banc antander
· CaixaBank (La Caixa- Bco Valencia)
· KutxaBank
· Banc de Sabadell-Cam
· Bankia
· Ibercaja
· Eurocaja Rural
· Cajamar-Ruralcaja
· Caixa Popular COOP.CDTO.VAL
·Caixer automàtic, Planta Baixa de l’Ajuntament (Pl. Constitució, nº 8)
· Pago Online pàg. Web Ajuntament de Mislata

Càrrec domiciliats 4 de juliol de 2019, càrrec Sistema Especial de Pagament el 4 de juliol i el 6 d’octubre de 2019. L’impagament del primer termini anul·larà l’ajornament concedit i produirà l’inici del període executiu quan acabe el termini de pagament en voluntària. En cas de l’impagament del segon termini, l’inici del còmput dels interessos de demora es produirà l’endemà d’este segon càrrec domiciliat del pagament.

El fet que, per qualsevol circumstància, no es reba en el domicili de l'interessat el rebut no eximix de l'obligació de pagament en període voluntari del tribut.Una vegada transcorregut el termini d’ingrés, els deutes s’exigiran pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment i interessos de demora i, si s’escau, les despeses que hi corresponguen.

Tornar