Borsa de treball Agent de la Policia Local

Nou procés selectiu. Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos. Termini per a esmenar i presentar reclamacions: del 19 de juny al 3 de juliol de 2019
Edicte
18/06/2019

EDICTE

Per Decret d'Alcaldia 24/19, de data 7 de gener de 2.019, s'han aprovat les bases que han de regir la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació per a la provisió temporal, en comissió de serveis, de llocs de agent de la policia local de Mislata.

Les bases del procés selectiu de referència es van publicar íntegrament en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el Tauler d'anuncis habilitat en la pàgina web de l'Ajuntament de Mislata.

Que una vegada realitzat tot el procés selectiu la borsa d'ocupació ha quedat constituïda per 7 persones, sent este nombre d'aspirants insuficient per a satisfer les necessitats de personal generades en el Cos de la Policia Local de Mislata com a conseqüència de la jubilació anticipada de diversos agents de policia, motiu pel qual es torna obrir termini per a presentar instàncies de participació en un nou procés selectiu per a la conformació d'una segona borsa d'ocupació per a la provisió temporal, en comissió de serveis, de llocs de agent de la policia local de Mislata.

Les instàncies sol·licitant prendre part en procés selectiu convocat es dirigiran al Sr. Alcalde-President de la Corporació, i es presentaran durant el termini de 10 dies naturals, comptats des del següent al de la publicació integra de les referides bases en el Tauler d'anuncis habilitat en la pàgina web de l'Ajuntament de Mislata.

Termini per a presentar reclamacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos: del 19 de juny al 3 de juliol de 2019

Accés a la documentació del primer procés selectiu  

Accés a la documentació del segon procés selectiu

Tornar