Pla Social d'Ocupació de Mislata 2019

Llistats definitius de beneficiaris i reserves.
Subvenció
25/04/2019

Reunida la Comissió de Valoració del Pla Social d'Ocupació de Mislata 2019, en data 24 d'Abril de l'actual, a l'efecte de resolució de les reclamacions presentades dins del termini establit per a això, al respectiu llistat de baremació provisional i posterior aprovació definitiva d'este, després de ser estimades o desestimades respectivament. 
Per Decret d'Alcaldia núm. 1084/2019 de 25 d'Abril, s'aprova el llistat de persones SELECCIONADES I RESERVES del Pla Social d'Ocupació 2019, per a la constitució d'una borsa de treball, conformement al que es disposa en les bases reguladores d'esta convocatòria.

ADVERTIMENT: Cal tindre en compte que la concurrència competitiva entre aspirants no s'estableix a nivell global, sinó entre grups per rangs d'edat i puntuació, conformement en cas d'empat al que es disposa en la respectiva Base Setena. Fent constar que en cas de renúncia d'un dels tres llocs reservats a persones amb diversitat funcional, serà coberta per persona que complisca este requisit, per ordre rigorós de punts, independentment del rang d'edat, passant a incrementar el nombre de persones a contractar en el respectiu llistat per edat.
Només podrà ser beneficiari de la borsa d'ocupació un membre de cada unitat familiar, empadronats en el mateix domicili. Si més d'una persona de la mateixa unitat familiar compleix els requisits, només es quedarà el que decidisquen els interessats, devent per a això signar una declaració sobre este tema tots els membres, en el termini d'un dia després de la publicació de la relació final definitiva.

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria

Tornar