Pla Social d'Ocupació de Mislata 2019

Llistats definitius de sol·licituds admeses i excloses. Llistat provisional de baremació. Termini de reclamacions: del 16 al 18 d'abril de 2019 (3 dies hàbils).
Subvenció
15/04/2019

Reunida la Comissió de Valoració del Pla Social d'Ocupació de Mislata 2019, en data 15 d'Abril de l'actual, es procedeix a elaborar el corresponent llistat provisional de baremació d'aspirants del Pla Social d'Ocupació conformement al barem previst en la base cinquena de les bases reguladores de la present convocatòria, concedint-se un termini de 3 dies hàbils, a comptar a partir del següent al d'esta publicació en la web municipal així com la seua publicació en els Taulers d'anuncis de l'ADL i Ajuntament a l'efecte de reclamacions, que serà durant els dies 16, 17 i 18 d'Abril de l'actual.

Així mateix cal ressaltar que el llistat NO ES TRACTA DE LLISTAT DE BENEFICIARIS, la publicació dels quals queda pendent del transcurs d'este termini, així com de la resolució de les reclamacions presentades dins del termini establit per a això, si n'hi haguera.

ADVERTIMENT: Cal tindre en compte que segons les bases reguladores de la convocatòria, la concurrència competitiva entre aspirants no s'estableix a nivell global, sinó entre grups d'edat. Per tant, la present baremació no serveix d'orientació per a determinar les persones adjudicatàries. Aquest llistat es publicarà una vegada finalitzat el termini d'al·legacions.

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria

Tornar