Bases per a la selecció de projectes expositius i utilització de la sala municipal d'exposicions per part d'artistes i creadors. Temporada 2019

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 de febrer al 27 de febrer de 2019
Informació
01/02/2019

1. PARTICIPANTS

1.1. Podran sol·licitar la Sala Municipal d'Exposicions del Centre Cultural “Carmen Alborch” per a efectuar exposicions d'índole artística durant la temporada expositiva 2019 tots els i les artistes plàstics, majors d'edat que ho desitgen, a través d'una proposta individual o col·lectiva d'obra ja produïda o en projecte.

1.2. Els interessats o interessades a exposar a la Sala Municipal d'Exposicions “Carmen Alborch” del Centre Cultural de Mislata hauran de presentar una proposta individual o col·lectiva del projecte d'exposició artística que pretenguen realitzar.

1.3. Cada participant o equip d'artistes podrà presentar una única sol·licitud.

1.4. Els i les artistes que a títol individual hagen exposat en aquesta sala durant els últims quatre anys no podran prendre part d'aquesta convocatòria, excepte en aquells casos en què formen part d'un col·lectiu que eleve un nou projecte. En aquest cas, la seua aportació dins del conjunt dels treballs a exposar no podrà superar el màxim de dues obres.

2. SOL·LICITUDS.

2.1. La sol·licitud s'efectuarà presentant:

a) El butlletí d'inscripció adjunt degudament emplenat i signat per el/ per la sol·licitant.

b) Fotocòpia del DNI o NIE de la persona o de tots els/les integrants del col·lectiu que desitja exposar.

c) Statement del o de l'artista, currículum detallat i ressenyes crítiques de les exposicions realitzades per el/la sol·licitant.

d) Dossier fotogràfic d'imatges impreses a color sobre paper que incloga un mínim de cinc obres i un màxim de 15, degudament catalogades (títol, any de realització, tècniques, dimensions, etc.), així com qualsevol document que, segons el parer del sol·licitant, permeta valorar millor l'exposició que es pretén realitzar.

e) Projecte de l'exposició a realitzar.

f) En el cas dels/ de les artistes locals: certificat d'empadronament o d'empresa que acredite que la persona o persones sol·licitants han nascut, resideixen o desenvolupen la seua activitat laboral a Mislata.

2.2. En cadascun dels documents que formen part del dossier (textos, fotografies, dibuixos, etc...) haurà de fer-se constar el nom i els cognoms del o de la sol·licitant.

2.3. La documentació haurà de presentar-se de dilluns a divendres en el Centre Cultural “Carmen Alborch” de Mislata. Av. Gregori Gea, 34. 46920 MISLATA en horari de 16.00 a 21.30 h, o bé remetre's per correu certificat a l'adreça següent:

CENTRE CULTURAL MISLATA
SOL·LICITUD DE LA SALA MUNICIPAL D'EXPOSICIONS DEL CENTRE CULTURAL “CARMEN ALBORCH”
PER A EXPOSAR DURANT LA TEMPORADA 2019
Av. Gregorio Gea, 34
46920 MISLATA.

2.4. El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de les presents bases en la página web de l’ajuntament (www.mislata.es) i finalitzarà el dia 27 de febrer de 2019.

Més informació en les bases

Tornar