Expedient 892/2018 autorització per a la instal·lació i explotació de màquines expenedores

Decret 73/2019 Suspensió de la licitació per a l'autorització
Licitació
16/01/2019

Es suspén la licitació per a l'autorització de domini públic local per a la instal·lació i explotació de màquines expenedores, corresponent a l'expedient núm. 892/2018 i es procedeix a publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Tornar