"T.E. Mislata Gestiona"

Acta de resolució al·legacions FOTAE/2018/52/46 i Actes de puntuacions finals.
Empleo
19/12/2018

servef 

L'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Mislata va a iniciar el pròxim dia 27 de Desembre de 2018 el Taller d'Ocupació denominat "T.E. MISLATA GESTIONA", subvencionat per la Direcció general d'Ocupació i Formació, amb una durada de dotze mesos i un total de 20 alumnes-treballadors, distribuïts en dos grups de 10 cadascun, amb els següents requisits acadèmics i especialitats:

-Grup 1: (persones aturades Sense Titulació Acadèmica)

Codi ADGG0408 "Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals”, amb Certificat de Professionalitat 1. 
Codi ADGG0208 “Activitats Administratives en la Relació amb el Client”, amb Certificat de Professionalitat nivell 2.

-Grup 2: (persones aturades amb Graduat en Educació Secundària Obligatòria o superior)

Codi ADGD0308 "Activitats de Gestió Administrativa" amb Certificat de Professionalitat 2.
Codi ADGD0108 “Gestió Comptable i Gestió Administrativa per a Auditoria” amb Certificat de Professionalitat 3.

L'alumnat seleccionat tindrà la consideració d'alumnes-treballadors, rebent durant la seua formació el salari mínim interprofessional.

La selecció es realitzarà a través d'oferta tramitada al Centre Servef d'Ocupació de l'Av. del Cid-València, tenint en compte que:

ALUMNES TREBALLADORS/ES:

Les inscripcions seran fins el 26 de novembre de 2018, al Centre Servef de l'Av. del Cid-València, havent d'inscriure's en el primer codi de cada grup que se sol·licita.
Grup 1 Codi ADGG0408
Grup 2 Codi ADGD0308

PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU:

La selecció es realitzarà per convocatòria pública exposada en el tauler d'anuncis. El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà del 19 al 23 de Novembre de 2018, en compliment de l'establit en la base cinquena de les bases generals per a la selecció de personal.

Les sol·licituds es presentaran preferentment en:

Agència de Desenvolupament Local
C/ Antonio Aparisi, 4 i 6 -Mislata-
Horari: 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres

Publicades les actes de baremació, segons el que es disposa en la Base Sisena de les reguladores d'aquesta convocatòria, es disposa d'un termini de 3 dies hàbils per a presentar reclamacions, a comptar des de l'endemà al de la seua publicació. Termini de reclamacions: del 10 al 12 de desembre.

Agència de Desenvolupament Local
C/ Antonio Aparisi, 4 i 6 -Mislata-
Horari: 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres

Més informació en l'Agència de Desenvolupament Local

Arxius
Tornar