Ajuda Social: Targeta ‘Benvinguda a Mislata'

Termini de presentació de sol·licituds: del 17 de setembre al 30 de novembre (ampliat el termini)
Informació
10/09/2018

Qué es “Benvinguda a Mislata”?
Una prestació econòmica destinada a cobrir necessitats bàsiques familiars, que s'entrega per mitjà d'una targeta regal. 

En què puc gastar la targeta?
En l'adquisició de béns relacionats amb les següents necessitats del/la menor: 

Productes d'higiene, alimentació i farmàcia.

- Roba, carrosseria i articles complementaris.

- Bolquers i altres de semblant naturalesa.

Qui pot sol·licitar esta ajuda?

Les persones empadronades a Mislata, amb una antiguitat mínima de dos anys, i en les que s'haja produït una variació en la unitat familiar per naixement, acolliment o adopció. 

Quins són els requisits? 
1. Les persones progenitores i les persones acollidores o adoptants del/la menor hauran d'estar empadronados/as i tindre la residència efectiva a Mislata (en el domicili on residixen) com a mínim dos anys ininterrompudament i immediatament anteriors a la sol·licitud. 
2. El/la menor haurà d'estar empadronat amb data 1 de Gener de 2018. Es considera com a data d'empadronament la data de naixement. El menor haurà de seguir empadronado/a en el moment de la sol·licitud.
3. Els ingressos totals de la unitat familiar no han de superar els 23.316,5EUR, quantitat equivalent a 3,5 vegades l'IPREM.


Què es considera ingressos totals?
Es consideren ingressos familiars la totalitat dels ingressos bruts mensuals procedents de tots i cada un de les persones de la unitat familiar. A tals efectes, es comptabilitzaran tots els ingressos provinents de sous (incloses dietes), rendes, pensió compensatòria, manutenció hijos/as, lloguers, propietats, interessos bancaris i pensions o ajudes atorgades per institucions públiques o privades a qualsevol de les persones de la unitat familiar. Es descomptarà dels ingressos la quantia que el/la sol·licitant passe per a la manutenció alimentària dels seus hijos/as. 

Quin és l'import de l'ajuda?
1. Cent cinquanta euros (150EUR) per a les famílies amb ingressos inferiors a 3,5 vegades l'IPREM i superiors a 1 vegada l'IPREM (26.316,5EUR) . 
2. Dos-cents cinquanta euros (250EUR) per a les famílies amb ingressos inferiors a 1 vegada l'IPREM (7.519 EUR). Es pren com a referència l'IPREM de 2017: 7.591EUR.


Quina documentació s'ha d'aportar per a sol·licitar l'ajuda?
La instància i la relació de documents estan disponibles en www.mislata.es i a disposició de qualsevol vecino/a en el Centre Municipal de Servicis Socials de Mislata (C/ Mestre Palau, 15). 

Quan puc sol·licitar l'ajuda?                                                                                                           

A partir del 17 de setembre de 2018 els naixements, adopcions o acollides que es produïsquen entre el 16 de novembre i el 31 de desembre de 2018 hauran d'acollir-se a la convocatòria de 2019.

On puc sol·licitar l'ajuda? 
En el Centre Municipal de Servicis Socials de Mislata (C/ Mestre Palau, 15) . De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores.

Quan sabré si em concedixen l'ajuda?
Rebudes les sol·licituds, una comissió tècnica les revisarà i realitzarà d'ofici les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades, en virtut dels quals, es pronunciarà i comunicarà la resolució en un termini màxim de dos mesos.

Quan rebré la targeta regal?
L'Ajuntament de Mislata farà entrega de les targetes una vegada valorades les sol·licituds.

On puc gastar la targeta?
En els comerços de Mislata adherits al programa. El llistat complet d'establiments participants s'entregarà en el moment d'arreplegar la targeta i estaran identificats amb adhesius. 

Com empadrone a mon acabat de nacido/a, adoptado/a o acogido/a? 

1) Omplir i firmar per ambdós pares o, si no n'hi ha, representants legals, que tinguen el seu guarda o custòdia, l'imprés de sol·licitud d'alta amb les dades del/de l'acabat de nàixer (Imprés facilitat en la planta baixa, (Informació) i que haurà de presentar-se en l'OAC junt amb la resta de documentació.

2) Original i còpia del Llibre de família o partida de naixement del/de l'acabat de nàixer i Documents d'identitat de les persones que hagen firmat l'esmentada sol·licitud d'alta. 

3) El/la acabat de nàixer ha d'inscriure's en el domicili on figuren inscrits els pares o representants legals excepte autorització expressa en un altre sentit."

Tornar