Concessió demanial d'ús privatiu del Bar-Cafeteria en el Parc de la Canaleta (Exp. 209/18)

Acte públic d'obertura de proposicions: 16 d'octubre, a les 10 hores, en la Sala de Juntes de la Casa de la Vila.
Licitació
11/10/2018

Vist l'expedient instruït per a la licitació de la concessió demanial d'ús privatiu de Bar-Cafeteria en el Parc de La Canaleta.

Vist que per impossibilitat d'assistir l'Alcaldia a l'acte d'obertura de proposicions assenyalat per al dia 11 de Setembre del 2018 es va resoldre comunicar als licitadors que es desconvocava el citat acte d'obertura i es procediria a nova citació. 

Se cita als licitadors, perquè, si ho consideren oportú, puguen assistir a l'acte públic d'obertura de proposicions (oferta econòmica), que tindrà lloc el pròxim 16 d'Octubre, a les 10 hores, en la Sala de Juntes de la Casa de la Vila.

Tornar