Convocatòria d'ajudes per a la concessió de la targeta Mislata Mobilitat Jove

Llistats provisionals d'admesos i exclosos. Termini d'esmena i al·legacions del 28 de setembre al 15 d'octubre.
Subvenció
28/09/2018

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE LA TARGETA MISLATA MOBILITAT JOVE, DESTINADA A ESTUDIANTS DE MISLATA QUE CURSEN NIVELLS POSTOBLIGATORIS D'ENSENYANÇA DURANT EL CURS ESCOLAR 2018/2019. CONVENI AMB FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

L'Ajuntament de Mislata manté un acord de col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (d'ara en avant, FGV) pel que pot adquirir i/o reactivar títols personalitzats de transport, a uns preus especials, per a ser utilitzats per estudiants del municipi que realitzen els seus estudis en centres situats en les zones A i/o AB de la xarxa de metre i tramvia de Metrovalencia o que, en cas d'estar matriculats en centres situats fora d'elles, transiten per les estacions situades en les dites zones per a arribar als seus respectius centres o les utilitzen per a enllaçar amb altres mitjans de transport que els conduïsquen a les localitats on estiguen ubicats. Sobre estos preus especials acordats amb FGV, l'Ajuntament de Mislata realitzarà uns descomptes addicionals als estudiants que reunisquen una sèrie de requisits, als que se'ls concedirà la targeta denominada Mislata Mobilitat Jove d'acord amb les bases d'esta convocatòria d'ajudes, que s'establixen a continuació.

Objecte i caràcter de la convocatòria.

Amb l'objectiu que els joves d'este municipi puguen continuar desenrotllant la seua activitat formativa, és objecte de les presents bases l'atenció a les famílies i als ciutadans en els que concórreguen una sèrie de requisits. En els termes establits en la present convocatòria, es concedirà la targeta Mislata Mobilitat Jove al màxim número possible d'estudiants residents a Mislata que, durant el curs 2018/2019, reunisquen els requisits establits en estes bases i realitzen els seus estudis, fora de Mislata, en centres situats en les zones A i/o AB de la xarxa de metre i tramvia de Metrovalencia, o que, en cas d'estar matriculats en centres situats fora d'elles, transiten per les estacions situades en les dites zones per a arribar als seus respectius centres o les utilitzen per a enllaçar amb altres mitjans de transport que els conduïsquen a les localitats on estiguen ubicats.

La concessió de la targeta té el caràcter de concurrència competitiva, fixant com a límit de gasto la dotació pressupostària especificada en la convocatòria, per la qual cosa, per a obtindre, no serà prou de reunir tots els requisits exigits per la present convocatòria, sinó que s'haurà d'aconseguir un número d'orde situat dins del límit de gasto màxim estipulat per a adquirir-les, activar-les, reactivar-les o concedir-les, que s'especifica en la base tercera.

 Sol·licitud i termini de presentació.

Sense perjudici de la seua presentació segons el que es disposa en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les sol·licituds, dirigides a l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de Mislata i acompanyades de la documentació acreditativa pertinent que s'especifica en la base vuitena, s'han de formalitzar en els impresos que es facilitaran, gratuïtament, en el Centre Cultural de Mislata, que també estaran disponibles en la pàgina web municipal (www.mislata.es). Hauran de presentar-se per duplicat (original i còpia) en el propi Centre Cultural (Av. Gregorio Gea, 34), degudament emplenades i amb lletra llegible, en horari d'oficina, de 09:00 a 14:00 hores.

El termini per a presentar les sol·licituds serà de deu dies naturals (del 05 al 14 de setembre de 2018) comptats a partir del següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP 04/09/2018). 

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria.

Tornar