Període de recaptació dels tributs IVTM, IAE, ANUNCIS, IBI Rústics

Període de recaptació voluntària: del 3 de setembre al 5 de novembre de 2018.
Ban
Del 27/07/2018 al 05/11/2018

El càrrec del rebuts domiciliats serà el 25 d’octubre de 2018.

El fet que, per qualsevol circumstància, no es reba en el domicili de l'interessat el rebut no eximix de l'obligació de pagament en període voluntari del tribut.

Una vegada transcorregut el termini d’ingrés, els deutes s’exigiran pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, si s’escau, les despeses que hi correnponguen.

Tornar