Pla Social d'Ocupació de Mislata 2018

Llistat definitiu beneficiaris
Empleo
26/07/2018

 Llistat de beneficiaris

Reunida la Comissió de Valoració del Pla Social d'Ocupació de Mislata 2018, en data 25 de juliol de l'actual, a l'efecte de resolució de les reclamacions presentades al llistat de baremació provisional i posterior aprovació definitiva del mateix, després de ser estimades o desestimades respectivament. Per Decret d'Alcaldia nº 02883/2018 de 25 de Julio, s'aprova el llistat de persones SELECCIONADES I RESERVES del Pla Social d'Ocupació 2018, per a la constitució d'una borsa de treball, conformement al que es disposa en les bases reguladores d'aquesta convocatòria.


ADVERTIMENT: Cal tenir en compte que la concurrència competitiva entre aspirants no s'estableix a nivell global, sinó entre grups per rangs d'edat i puntuació, amb arranjament en cas d'empat al que es disposa en la respectiva Base Setena. Fent constar que en cas de renúncia d'un dels tres llocs reservats a persones amb diversitat funcional, serà coberta per persona que complisca aquest requisit, per ordre rigorós de punts.


Llistat provisional de baremació

 

Reunida la Comissió de Valoració del Pla Social d'Ocupació de Mislata 2018, en data 17 de Juliol de l'actual, es procedix a elaborar el corresponent llistat provisional de baremació d'aspirants del Pla Social d'Ocupació, conformement al Barem previst en la Base Cinquena de les reguladores de la present convocatòria, concedint-se un termini de 3 dies  hàbils, a comptar a partir del següent al d'aquesta publicació en la web municipal així com  la seua publicació en els Taulers d'anuncis de l'ADL i Ajuntament, a l'efecte de reclamacions, que serà durant els dies 20, 23 i 24 de Juliol de l'actual, tots dos inclusivament.

Així mateix cal ressaltar que aquest llistat NO ES TRACTA DE LLISTAT DE BENEFICIARIS, la publicació dels quals queda pendent del transcurs d'aquest termini, així com de la resolució de les reclamacions presentades dins del termini establit per a açò, si les hi haguera.

ADVERTIMENT: Cal tindre en compte que segons les bases reguladores de la convocatòria, la concurrència competitiva entre aspirants no s'establix a nivell global, sinó entre grups d'edat. Per tant, la present baremació no servix d'orientació per a determinar les persones adjudicatàries. Dita llista es publicarà una vegada finalitzat el termini d'al·legacions.

Llistat definitiu d'admesos i exclosos 

Reunida la Comissió de Valoració del Pla Social d'Ocupació de Mislata 2018, en data 17 de Juliol de l'actual, una vegada transcorregut el termini de 5 dies hàbils establit a l'efecte d'al·legacions, sense que s'haja presentat cap; és pel que la Comissió, acorda l'aprovació definitiva dels llistats provisionals d'admesos i exclosos publicats, pendents de la valoració de les circumstàncies  personals de tots i cadascun dels aspirants admesos, conformement al barem social establit en les respectives Bases Reguladores.

 

Termini de presentació de sol·licituds per a l'esmena i apportació de la documentació obligatòria: del 9 al 13 de juliol de 2018 (els dos inclosos)

  Reunida la Comissió de Valoració del Pla Social d'Ocupació de Mislata 2018, en data 6 de Juliol de l'actual, es procedeix a elaborar el corresponent llistat provisional d'admesos i exclosos, tenint en compte els requisits exigits per a formar part d'aquest Pla, concedint-se un termini de 5 dies hàbils, que serà del 9 al 13 de Julio de l'actual, tots dos inclusivament, a explicar a partir del següent al d'aquesta publicació en la web municipal així com la seua publicació en els Taulers d'anuncis de l'ADL i Ajuntament, per a l'esmena i aportació de la documentació obligatòria, fent constar que si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició.

Així mateix cal ressaltar que aquest llistat NO ES TRACTA DE LLISTAT DE BENEFICIARIS, la publicació dels quals queda pendent del transcurs d'aquest termini, així com de la valoració de les circumstàncies personals de tots i cadascun dels aspirants admesos, conformement al barem social establit en les respectives Bases Reguladores.


Objectius i àrea d'activitat

Els objectius del Pla Social d'Ocupació de l'Ajuntament de Mislata, són els següents:
- Millorar l'ocupabilitat i la inclusió social de persones en risc d'exclusió social.
- Inserir o reinserir en el mercat laboral a persones de col·lectius vulnerables.
- Crear una borsa de treballadors en l'Ajuntament, que permeta cobrir les necessitats del municipi i la prestació de serveis als veïns, especialment en l'àrea de manteniment d'equipaments, edificis o instal·lacions municipals, així com per a la prestació de serveis propis de les activitats de l'empresa pública municipal NEMASA.

Característiques de l'ocupació, número i distribució dels llocs

Característiques de l'ocupació:
Tipus de contracte: Temporal.
Durada màxima: 3 mesos.
Jornada laboral màxima: 60 %.
Categories laborals:
- Peó.
- Auxiliar Administratiu.
Nombre estimat de contractes a subscriure: 50
Distribució: El total de llocs d'ocupació es distribuirà segons els següents rangs:
- De 16 a 29 anys .........................................................25 % (12 llocs)
- De 30 a 45 anys .........................................................30 % (15 llocs)
- Majors de 45 anys ....................................................40 % (20 llocs)
- Amb certificat de discapacitat ...............................5 %(3 llocs)

Requisits

1.- Estar empadronat a Mislata, abans del 15 de juny de 2016.
2.- Tindre complits 16 anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa
3.- Tindre la nacionalitat espanyola, o document vàlid per a treballar a Espanya.
4.- Estar desocupat i inscrit en l'oficina SERVEF.
5.- Posseir la capacitat funcional i intel·lectual per a l'acompliment de les tasques.
6.- No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o Servei de Promoció Econòmica i Consum estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a exercir com a personal laboral. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu Estat, en aquests termes l'accés a l'ocupació pública.
7.- Per a acreditar el compliment dels requisits, es mostrarà original i s'entregarà còpia de la documentació justificativa.

Termini i lloc de presentació de sol·licituds, documentació a aportar amb estes i termini d'esmena.

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, a comptar des del següent a la publicació de l'extracte d'esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Lloc de presentació de sol·licituds. - Les sol·licituds hauran de presentar-se, de dilluns a divendres, preferentment en el Registre Auxiliar de l'Agència de Desenvolupament Local (C/ Antonio Aparisi, 4 i 6) de 8.30 a 13:30 h. Igualment es podran presentar, en este horari, en el Registre General de l'Ajuntament de Mislata.
En el cas de no presentar la sol·licitud en cap dels registres esmentats, és imprescindible que el o la sol·licitant envie dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds, un mail a adl@mislata.es adjuntant la còpia registrada amb la data i manera de remissió de la documentació exigida, així com tota la documentació a presentar, escanejada. L'incompliment d'este requisit serà motiu d'exclusió i no valoració dels mèrits.
Les sol·licituds rebudes fora de termini o per altres mitjans diferents en els previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, seran rebutjades.

Documentació. A les sol·licituds hauran d'acompanyar-se els justificants dels requisits enumerats en la Base Tercera i del Barem que s'indiquen en la Base Cinquena.

Termini d'esmena:
 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Valoració elaborarà la llista d'admesos i exclosos, tenint en compte els requisits exigits per a formar part d'aquesta convocatòria; concedint-se un termini de cinc dies hàbils, a comptar a partir del següent al de la seua publicació en els Taulers d'anuncis de l'ADL i Ajuntament, així com en la pàgina web, per a l'esmena d'esta i aportació de la documentació obligatòria, fent constar que si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició.

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria
Tornar