Impost sobre Bens Inmobles (IBI) 2018

Període de recaptació voluntària: del 25 de maig al 25 de juliol de 2018
Ban
25/05/2018

El pagament dels mencionats rebuts es podrà realitzar en les oficines de les entitats de crèdit que se citen a continuació:

• Banc Bilbao Biscaia Argentaria (BBVA).
• CaixaBank. (La Caixa-Bco Valencia).
• Banc de Sabadell-Cam.
• Ibercaja.
• Cajamar- Ruralcaja.
• Caixa Popular COOP. CDTO. VAL.
• Banc Santander.
• KutxaBank.
• Bankia.
• Caixer automàtic, Planta baixa de l’Ajuntament (Pl. Constitució,8).
• Pago Online pág. Web Ajuntament de Mislata.

Càrrec domiciliats: 4 de juliol de 2018

Càrrec Sistema Especial de Pagament el 4 de juliol i el 6 d’octubre de 2018. L’impagament del primer termini anul·larà l’ajornament concedit i produirà l’inici del període executiu quan acabe el termini de pagament en voluntària. En cas de l’impagament del segon termini, l’inici del còmput dels interessos de demora es produirà l’endemà d’este segon càrrec domiciliat del pagament.

El fet que, per qualsevol circumstància, no es reba en el domicili de l'interessat el rebut no eximix de l'obligació de pagament en període voluntari del tribut.

Una vegada transcorregut el termini d’ingrés, els deutes s’exigiran pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment i interessos de demora i, si s’escau, les despeses que hi corresponguen.

Tornar