Modificació puntual del PGOU

DOGV 08-05-2018 Informació pública modificació puntual del PGOU, aquarterament Vigil de Quiñones (intersecció C/ San Antonio y C/ Dolores Ibarruri). Termini d'al·legacions: del 9 de maig al 10 de juliol de 2018
Informació
09/05/2018

La modificació puntual té com a finalitat canviar la qualificació que actualment té l'aquarterament Vigil de Quiñones situat en la intersecció dels Carrers Dolores Ibarruri i Sant Antonio, d'ús hospitalari militar a ús sanitari i terciari, per parts iguals.

La documentació exposada estarà a la disposició del públic en el departament d'urbanisme, en horari d'atenció al públic (de 8h. a 14h.).
Durant el període d'informació pública es podran formular al·legacions i aportar documentació que es considere oportuna.

Documents de la proposta de modificació puntual:
-Document inicial estratègic.
-Documents sense eficàcia normativa:
a)Memòria informativa.
b)Memòria justificativa.
c)Estudi de viabilitat econòmica.
d)Memòria de sostenibilitat.
e)Annexos.
-Estudi de mobilitat.
-Documents amb eficàcia normativa:
Normes urbanístiques.
Fitxes urbanístiques i de gestió.
Plànols d'ordenació.

Accés a la documentació.

Tornar