Pla d'Ocupació de la Diputació de València 2017 (P.E.D.V.-17)

Resultat definitiu de la Selecció al Pla d'Ocupació de la Diputació de València.- 2017
Empleo
Del 11/04/2018 al 11/04/2018

L'Ajuntament de Mislata per segon any consecutiu s'ha adherit al Pla d'Ocupació de la Diputació de València 2017 (d'ara endavant, P.E.D.V.-17), amb la doble finalitat de:

- Crear Ocupació en el Municipi.
- I Realitzar obres o serveis de "Interès General i/o Social" que redunden en la millora i revaloració d'espais públics municipals.

Durant este exercici 2017, i tal com estableixen les Bases del P.E.D.V.-2017, s'ha de contractar a persones amb especials dificultats d'accés a l'ocupació ("Col·lectius d'Exclusió Social"). L'Ajuntament de Mislata amb la finalitat de donar compliment a aquest requisit ineludible, va a contractar a 6 Oficials de Pintura, de 55 anys o més i inscrits com a aturats en el SERVEF. El contracte tindrà una durada de 6 mesos i consistirà en la realització de "treballs de millora i revaloració d'espais públics i d'instal·lacions de titularitat Municipal".

L'Ajuntament de Mislata amb la finalitat d'optimitzar al màxim tant l'objectivitat del procés de selecció i la transparència del mateix, i seguint en tot moment les Bases reguladores del P.E.D.V.-2017, ha realitzat la selecció dels treballadors a contractar segons la "Instrucció 3/2017 - SERVEF - P.E.D.V.-2017", que estableix:
- Oferta genèrica a l'oficina del SERVEF corresponent (València -Av. del Cid).
- Llistat de candidats "Preseleccionats emès pel SERVEF".
- Baremació de tots els candidats presentats segons l'Annex-I de la instrucció de selecció.
- I finalment publicació del "Acta Provisional de Selecció" durant 3 dies hàbils, que es convertiran en "Definitives" després d'este període i una vegada solucionades per part de la Comissió de Baremació, les possibles reclamacions sobre este tema.

Indicar finalment que en la "Comissió de Baremació" han participat els Agents Socials amb la finalitat de vetlar per la neteja del procediment selectiu realitzat.

L'Acta es podrà consultar també a l'Agència de Desenvolupament Local - A.D.L.
C/Antonio Aparisi 4 i 6 - MISLATA
Horari: de 8,30 a 14 hores.

Després de produir-se una reclamació en termini i forma d'un candidat a l'Acta provisional publicada el dia 29/03/2018. Es torna a reunir la Comissió de Baremació l'11/04/2018 i es procedeix a la revisió del "criteri 6. de la Instrucció de Selecció 3/2017 referent a aturats de llarga durada" que és el que es reclama, i després de nova consulta al SERVEF del llençol de Baremació que s'ajusta fidelment al criteri 6 es revisa la puntuació de tots els candidats preseleccionats en l'esmentat criteri i s'estableix el LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES SELECCIONADES EN L'ANNEX ADJUNT A l'ACTA, anteriorment publicada.

Sent segons les Bases del P.E.D.V.-2107 (BOPB nº:226) i la Instrucció 3/2017 del SERVEF, definitiva.

Tornar