Pla Social de Formació per a postgraduats d'educació superior de Mislata 2018

Termini de presentació de sol·licituds: des de l'11 al 20 d'Abril de 2018, els dos inclosos.
Formació
Del 11/04/2018 al 20/04/2018
Objecte:

La concessió de 30 Beques de pràctiques formatives destinades a joves postgraduats d'educació superior de Mislata, dins del Pla Social de Formació d'este Ajuntament, a realitzar en alguna de les dependències de l'Ajuntament de Mislata, pertanyents a les àrees d'activitat indicades en la Base Primera. 

Beneficiaris:

Joves postgraduats de Mislata, de 18 a 30 anys d'edat, empadronats a Mislata amb una antiguitat d'almenys dos anys a la data de finalització de presentació de sol·licituds, que estiguen en possessió de títol oficial universitari de diplomat, llicenciat, grau, màster, doctor o cicle formatiu de grau superior, expedits o homologats per les autoritats espanyoles corresponents, que habilite a la realització d'activitats professionals en alguna de les àrees d'activitat incloses en el Pla i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels respectius estudis.

Quantia i jornada:

La beca consisteix en una assignació mensual de 600 euros bruts durant tres mesos, amb una jornada laboral a temps parcial equivalent al 70 %.

Termini de presentació de les sol·licituds:

De l'11 al 20 d'Abril de 2018, tots dos inclusivament.

Període de gaudiment de les beques es realitzarà en dos torns, de 15 beques cadascun:

 - Primer torn: del 15 de maig al 14 d'agost de 2018

 - Segon torn: de l'1 de setembre al 30 de novembre de 2018

Sent la designació dels torns per rigorós ordre de puntuació (de major a menor).

Lloc i horari de presentació de sol·licituds, i documentació a aportar al costat de les mateixes.

En els Registres Municipals:

- Preferentment en Registre Auxiliar de l'Agència de Desenvolupament Local (C/ Antonio Aparisi, 4 i 6) de 8:30 a 14:00 h i de 16 a 18 hores, de dilluns a divendres. Excepte el divendres 20/04/2018 que l'horari de registre serà de 8:30 a 14:00 hores.

- Registre General de l'Ajuntament de Mislata, de 8:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.

Documentació a aportar: Detallat en el revers del model de sol·licitud Annexe II

Accés a la documentació de la convocatòria

Tornar