Pla Social de Formació per a postgraduats d'educació superior de Mislata 2018

Llistat de baramació definitiva i Llistat de becaris BENEFICIARIS I RESERVES. Termini per a presentar documentació: dies 7 i 8 de maig de 2018
Formació
04/05/2018

LLISTAT DE BAREMACIÓ DEFINITIVA PLA SOCIAL DE FORMACIÓ 2018 PER A JOVES POSTGRADUATS D'EDUCACIÓ SUPERIOR DE MISLATA

Reunida en data 4 de Maig de l'actual, la Comissió de Valoració del Pla Social de Formació de l'Ajuntament de Mislata 2018, per a la concessió de 30 beques de pràctiques formatives destinades a joves postgraduats d'educació superior de Mislata, una vegada transcorregut el termini de reclamacions del llistat de baremació provisional, establit en la Base Sisena de les reguladores d'esta convocatòria i desestimada que ha sigut l'única reclamació presentada amb Registre d'Entrades de la seua sol·licitud de beca nº 8327; es procedeix a publicar el LLISTAT DE BAREMACIÓ DEFINITIVA d'aspirants seleccionats i reserves del Pla Social de Formació de Mislata 2018, sent el període de gaudi en dos torns de 15 beques cadascun, segons el següent detall:

- Primer torn: del 15 de maig al 14 d'agost de 2018
- Segon torn: de l'1 de setembre al 30 de novembre de 2018

Tenint en compte que la designació dels torns serà per rigorós ordre de puntuació (de major a menor) i que únicament podrà variar la designació realitzada, quan siga possible coordinar les sol·licituds de canvis de torn efectuades pels becaris, si escau, que es concediran així mateix per ordre de punts.

Havent de personar-se els -30- aspirants seleccionats, beneficiaris d'estes beques, en l'Agència de Desenvolupament Local d'este Ajuntament, situada en la C/ Antonio Aparisi núms. 4-6 de Mislata, durant els dies 7 i 8 de Maig de l'actual, en horari de 8:30 a 14 h., per a presentar la següent documentació (models adjunts):
- Acceptació beca i disponibilitat, amb indicació de torn de preferència
- Fitxa de dades personals
- Model 145 (IRPF)
- Fotocopia D.N.I. i nombre d'afiliació a la Seguretat Social (com a titular no com a beneficiari)

Accés a la documentació de la convocatòria

Tornar