Beques de col·laboració i formació adscrites al departament d'Esports

No està obert el termini de presentació de sol·licituds
Beca
Del 06/03/2018 al 06/03/2018

Objecte

Les beques de formació i col·laboració objecte de la present convocatòria tenen com a principal finalitat millorar la formació de titulats en Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, possibilitant l'aplicació pràctica dels seus coneixements i l'adquisició d'experiència en esta matèria que facilite la seua futura incorporació al mercat laboral.

Requisits que han de reunir els sol·licitants

Les beques de formació i col·laboració objecte d'aquesta convocatòria s'adjudicaran mitjançant concurs entre els/as diversos/as aspirants a les mateixes que reunisquen els següents requisits:
a) Ser espanyol/a o ciutadà/a de país membre de la Unió Europea o d'un Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
b) Estar en possessió del títol de Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, havent finalitzat els estudis en els anys acadèmics, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. En cas de títols expedits en l'estranger, el/la sol·licitant ha d'aportar la resolució de convalidació, no bastant el justificant d'haver-la sol·licitat o que la mateixa estiga en tràmit.
c) No estar gaudint d'una altra beca o ajuda, no mantenir relació laboral alguna amb entitat pública o privada durant el període de gaudiment de la beca, així com no percebre ingressos per activitat retribuïda o la prestació per desocupació, havent de renunciar a ells en cas d'obtenir la beca. Si una vegada concedida la beca l'interessat obtinguera una altra beca o relació laboral, haurà de renunciar a la mateixa posant-ho en coneixement una vegada es done està circumstància.
d) No patir malaltia, ni estar afectat/a per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'acompliment de la beca o que ho impossibilite.
e) No trobar-se en cap dels supòsits de prohibició per a obtenir la condició de persona beneficiària establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la declaració responsable inclosa en els annexos d'aquestes bases, que estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
f) Tots els requisits hauran de complir-se a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Enllaç a la documentació

Tornar