Alienació d'immoble per adjudicació directa

Finca Registral de Mislata nº 33828: el termini de presentació d'ofertes començarà el dia 6 de febrer de 2018 i acabarà el dia 7 de març de 2018.
Edicte
Del 02/02/2018 al 02/02/2018

El Preu mínim de l'adjudicació serà el de la subhasta inicial, els preus taxats de la qual per l'arquitecte municipal es van valorar amb referència als preus de mercat. Si les ofertes no aconseguiren els valors assenyalats, els béns podran adjudicar-se sense preu mínim, llevat que per raons de justícia i proporcionalitat, no s'adjudicaran una oferta amb un preu inferior al deute tributari que mantinguera el subjecte passiu amb l'Ajuntament, per a no generar-li un perjudici afegit a la pèrdua de l'immoble alienat.

Tornar