Pla Social d'Ocupació Municipal

Llistat provisional de baremació d'aspirants.
Subvenció
Del 26/07/2017 al 31/07/2017

 

CORRECCIÓ D'ERRORS 

LLISTAT PROVISIONAL DE BAREMACIÓ D'ASPIRANTS

PLA SOCIAL D'OCUPACIÓ DE MISLATA 2017 

Reunida la Comissió de Valoració del Pla Social d'Ocupació de Mislata 2017, en data 26 de Julio de l'actual, i comprovat l'existència d'errors materials/aritmètics/informàtics en el llistat provisional de baremació publicat, aprovat amb caràcter provisional el passat dia 24/Juliol/2017; es procedeix a modificar i elaborar nou Llistat Provisional de baremación d'aspirants del Pla Social d'Ocupació 2017, conformement al Barem previst en la Base Cinquena de les reguladores de la present convocatòria, després de la correcció d'aquests errors, així com l'estimació de les reclamacions presentades com a conseqüència d'aquests errors, corresponents als Registres d'Entrada núms.: 17.272, 17.274, 17.251, 17.211, 17.250 i 17.160.

 

Concedint-se un nou termini de 3 dies hàbils, a contar a partir del següent al d'aquesta publicació en la web municipal així com la seua publicació en els Taulers d'anuncis de l'ADL i Ajuntament, a l'efecte de reclamacions.

 

Així mateix cal ressaltar que aquest llistat NO ES TRACTA DE LLISTAT DE BENEFICIARIS, la publicació dels quals queda pendent del transcurs d'aquest nou termini, així com de la resolució de les reclamacions presentades dins del termini establit per a açò, si les hi haguera.

 

Documentació relacionada

Tornar